Czerwiec 2019

Informujemy wszystkie Gminy, iż w ramach realizacji projektów grantowych (działanie 3.1 trzeci konkurs ) aktualizacji podlegają „wytyczne dla zakupu sprzętu w projekcie” oraz wytyczne w zakresie przekazywania sprzętu po zakończeniu projektu w zakresie „analogicznego wsparcia”:

  1. W zakresie „wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie” zmianie ulegają punkty: 1 ) Zastąpiono zapis „Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz” na zapis „Procesor osiągający w teście CPU PassMark minimum 1100, pkt”. 2 ) Przeniesiono
    z sekcji wymagań minimalnych do zalecanych zapis „możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu”
  2. W przedmiocie dotyczącym przekazania sprzętu po realizacji projektu i „analogicznego wsparcia” zmianie podlega zapis wzorcowej „Koncepcji realizacji projektu grantowego”: Rozdział V. Sposób realizacji projektu; Punkt 2. Poziom Grantobiorcy; 5 ) Sprzęt wykorzystywany do zajęć – każdy z uczestników szkolenia powinien mieć możliwość zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego posiadanego przez Grantobiorcę lub zakupionego w projekcie. Sprzęt zakupiony w projekcie Grantobiorca ma obowiązek przekazać do wybranych przez siebie szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli po okresie realizacji projektu. Sprzęt nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Analogiczne wsparcie należy rozumieć jako otrzymanie środków przez szkołę lub ODN na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni informatycznej (lub otrzymanie takiego sprzętu w ramach realizacji projektu przez np. gminę). Wyjątek stanowi sytuacja w której gmina zadeklaruje iż: – sprzęt uzyskany w ramach dotychczasowego wsparcia (w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 20142020 ) nie wyczerpuje potrzeb szkoły lub centrum doskonalenia zawodowego (np. sprzęt spożytkowany na potrzeby administracyjne lub posłużył do wymiany jedynie części komputerów w laboratorium informatycznym ) . Do deklaracji należy dołączyć informację o otrzymanym sprzęcie, jego obecnym przeznaczeniu oraz ilości komputerów w pracowni informatycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *