Wrzesień 2019

Informujemy wszystkie Gminy, że na terenie subregionu warszawskiego zachodniego, ostrołęckiego, płockiego, ciechanowskiego nadal trwa III nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów. Wniosek o przyznanie grantu można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w siedzibie partnera Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin.

Wszystkie dokumenty udostępnione są do pobrania na stronie projektu, w zakładce „Do pobrania”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Sierpień 2019

Informujemy wszystkie Gminy, iż zakończył się III nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów na terenie subregionu warszawskiego wschodniego, radomskiego, siedleckiego, m. Stołecznego Warszawa.

Na terenie subregionu warszawskiego zachodniego, ostrołęckiego, płockiego, ciechanowskiego nadal trwa III nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów. Wniosek o przyznanie grantu można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w siedzibie partnera Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin.

Wszystkie dokumenty udostępnione są do pobrania na stronie projektu, w zakładce „Do poprania”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Lipiec 2019

W nawiązaniu do aktualizacji wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie z dn. 19-06-2019 roku informujemy, iż w ślad za zmianą dt. przeniesienia z sekcji wymagań minimalnych do zalecanych zapisu „możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu” możliwa jest również rezygnacja z zakupu sprzętu z ekranem dotykowym. Jeśli Grantobiorca nie decyduje się na zakup sprzętu mającego możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu, możliwy jest zatem zakup sprzętu bez opcji ekranu dotykowego przy zachowaniu pozostałych wytycznych.

Czerwiec 2019

Informujemy wszystkie Gminy, iż w ramach realizacji projektów grantowych (działanie 3.1 trzeci konkurs ) aktualizacji podlegają „wytyczne dla zakupu sprzętu w projekcie” oraz wytyczne w zakresie przekazywania sprzętu po zakończeniu projektu w zakresie „analogicznego wsparcia”:

 1. W zakresie „wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie” zmianie ulegają punkty: 1 ) Zastąpiono zapis „Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz” na zapis „Procesor osiągający w teście CPU PassMark minimum 1100, pkt”. 2 ) Przeniesiono
  z sekcji wymagań minimalnych do zalecanych zapis „możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu”
 2. W przedmiocie dotyczącym przekazania sprzętu po realizacji projektu i „analogicznego wsparcia” zmianie podlega zapis wzorcowej „Koncepcji realizacji projektu grantowego”: Rozdział V. Sposób realizacji projektu; Punkt 2. Poziom Grantobiorcy; 5 ) Sprzęt wykorzystywany do zajęć – każdy z uczestników szkolenia powinien mieć możliwość zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego posiadanego przez Grantobiorcę lub zakupionego w projekcie. Sprzęt zakupiony w projekcie Grantobiorca ma obowiązek przekazać do wybranych przez siebie szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli po okresie realizacji projektu. Sprzęt nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Analogiczne wsparcie należy rozumieć jako otrzymanie środków przez szkołę lub ODN na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni informatycznej (lub otrzymanie takiego sprzętu w ramach realizacji projektu przez np. gminę). Wyjątek stanowi sytuacja w której gmina zadeklaruje iż: – sprzęt uzyskany w ramach dotychczasowego wsparcia (w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 20142020 ) nie wyczerpuje potrzeb szkoły lub centrum doskonalenia zawodowego (np. sprzęt spożytkowany na potrzeby administracyjne lub posłużył do wymiany jedynie części komputerów w laboratorium informatycznym ) . Do deklaracji należy dołączyć informację o otrzymanym sprzęcie, jego obecnym przeznaczeniu oraz ilości komputerów w pracowni informatycznej.

Maj 2019

Informujemy wszystkie Gminy, iż kończy się III nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów.

W ramach trzeciego naboru Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Wniosek o przyznanie grantu można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera:

w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego wschodniego, radomskiego, siedleckiego, m. Stołecznego Warszawa w Biurze projektu Operatora Inspires Sp. z o.o. ul. Plac Stare Miasto 2 26-600 Radom.

w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego zachodniego, ostrołęckiego, płockiego, ciechanowskiego w siedzibie partnera Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin.

Wszystkie dokumenty udostępnione są do pobrania na stronie projektu, w zakładce „Do poprania”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Kwiecień 2019

Rusza III nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów.

W ramach III rundy konkursowej ustala się następujące terminy składania wniosków o przyznanie grantu:

Termin składania Wniosków: od dnia 23.04.2019 r. do wyczerpania środków w ramach konkursu.

W ramach trzeciego naboru Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco od momentu wpłynięcia danego wniosku z zachowaniem poniżej opisanej procedury oceny wniosku o przyznanie grantu.

Grantobiorca może złożyć w konkursie tylko jeden Wniosek o przyznanie grantu.

Minimalna wartość złożonego Wniosku o przyznanie grantu wynosi 15 000,00 PLN, a maksymalna wartość nie może przekraczać 150 000,00 PLN.

Wniosek o przyznanie grantu można składać przez minimum 14 dni kalendarzowych na udostępnionym formularzu.

Wniosek o przyznanie grantu można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera:

w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego wschodniego, radomskiego, siedleckiego, m. Stołecznego Warszawa w Biurze projektu Operatora Inspires Sp. z o.o. ul. Plac Stare Miasto 2 26-600 Radom.

W przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego zachodniego, ostrołęckiego, płockiego, ciechanowskiego w siedzibie partnera Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin.

Wszystkie dokumenty udostępnione są do pobrania na stronie projektu, w zakładce „Do pobrania”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!


Uprzejmie informujemy Grantobiorców, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, nie ma przeciwskazań aby w szkoleniach uczestniczyły osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innych gminach.

Marzec 2019

21.03.2019


Zakończył się I nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów.

Poniżej przedstawiamy listę gmin, którym przyznany został grant:

 1. Gmina Białobrzegi
 2. Gmina Wyśmierzyce
 3. Gmina Rzeczniów
 4. Gmina Solec nad Wisłą
 5. Gmina Kowala

08.03.2019


Rusza II nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów.

W ramach II rundy konkursowej ustala się następujące terminy składania wniosków o przyznanie grantu:

 • Termin składania Wniosków o przyznanie grantu: od dnia 11.03.2019 r. do dnia 15.04.2019 r. do godz. 15.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 15.04.2019 r.
 • Przewidywany czas trwania oceny formalnej nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 15.04.2019 r.
 • Przewidywany czas trwania oceny merytorycznej nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 15.04.2019 r.

Grantobiorca może złożyć w konkursie tylko jeden Wniosek o przyznanie grantu.

Minimalna wartość złożonego Wniosku o przyznanie grantu wynosi 15 000,00 PLN, a maksymalna wartość nie może przekraczać 150 000,00 PLN.

Wniosek o przyznanie grantu można składać przez minimum 14 dni kalendarzowych na udostępnionym formularzu.

Wniosek o przyznanie grantu można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera:

 • w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego wschodniego, radomskiego, siedleckiego, m. Stołecznego Warszawa w Biurze projektu Operatora Inspires Sp. z o.o. ul. Plac Stare Miasto 2 26-600 Radom.
 • w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego zachodniego, ostrołęckiego, płockiego, ciechanowskiego w siedzibie partnera Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin.

Wszystkie dokumenty udostępnione są do pobrania na stronie projektu, w zakładce „Do poprania”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Luty 2019

Rusza nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów.

W ramach pierwszej rundy konkursowej ustala się następujące terminy składania wniosków o przyznanie grantu:

 • Termin składania Wniosków o przyznanie grantu: od dnia 11.02.2019 r. do dnia 25.02.2019 r. do godz. 15.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 25.02.2019 r.
 • Przewidywany czas trwania oceny formalnej nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 25.02.2019 r.
 • Przewidywany czas trwania oceny merytorycznej nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 25.02.2019 r.

Grantobiorca może złożyć w konkursie tylko jeden Wniosek o przyznanie grantu.

Minimalna wartość złożonego Wniosku o przyznanie grantu wynosi 15 000,00 PLN, a maksymalna wartość nie może przekraczać 150 000,00 PLN.

Wniosek o przyznanie grantu można składać przez minimum 14 dni kalendarzowych na udostępnionym formularzu.

Wniosek o przyznanie grantu można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera:

 • w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego wschodniego, radomskiego, siedleckiego, m. Stołecznego Warszawa w Biurze projektu Operatora Inspires Sp. z o.o. ul. Plac Stare Miasto 2 26-600 Radom.
 • w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego zachodniego, ostrołęckiego, płockiego, ciechanowskiego w siedzibie partnera Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin.

Wszystkie dokumenty udostępnione są do pobrania na stronie projektu, w zakładce „Do pobrania”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Styczeń 2019

Wystartował projekt „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”. Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do kontaktu z biurem projektu w Radomiu.