Oferowane wsparcie

Projekt „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” polega na udzielaniu grantów dla gmin na mikroprojekty. Grantobiorcą może być gmina działająca samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Granty przeznaczone są na dofinansowanie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców danej gminy (osoby dorosłe po 25 roku życia), rolnicy, rodzice, osoby planujące otwarcie biznesu, każdy mieszkaniec gminy chcący poprawić, nabyć kompetencje cyfrowe.

Grantobiorca (gmina) nie wnosi wkładu własnego do mikroprojektu.

Wydatki Grantobiorcy w poszczególnych kategoriach wynosić mogą:

– wydatki na promocję – 20% kwoty grantu;
– wydatki na sprzęt – 40% kwoty grantu;
– wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – 20% kwoty grantu;
– wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – 40% kwoty grantu;
– wydatki na administrację/zarządzanie – 20% kwoty grantu.

Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez Grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

Grantobiorcy kotrzystać będą z przygotowanych przez Inspires Sp. z o.o. i otrzymanych 7 scenariuszy szkoleniowych wraz z materiałami szkoleniowymi, ćwiczeniami online do wykorzystania na zajęciach, zadaniami dodatkowymi, materiałami dodatkowymi rozwijającymi umiejętności i kompetencje (tutoriale, webinary).,

Grantobiorca korzystać będzie również z utworzonej przez Inspires Sp. z o.o. platformy internetowej, gdzie będą gromadzone i udostępniane wszelkie materiały promocyjne, informacyjne, scenariusze szkoleń, materiały szkoleniowe dla uczestników i instruktorów, pomoce dydaktyczne dla instruktorów, ćwiczenia online, oraz za pomocą której będą prowadzone wystandaryzowane szkolenia dla instruktorów online.

Firma Inspires Sp. z o.o. zorganizuje kurs doskonalenia dla instruktorów (wskazanych przez Gminę), którzy prowadzić będą szkolenia i będzie wspierał instruktorów merytorycznie przez cały czas realizacji projektu.

Grantobiorca przeprowadza szkolenia (w wymiarze 32 godzin zegarowych) dla mieszkańców swojej gminy wraz z pomocą merytoryczną firmy Inspires Sp. z o.o. Szkolenia składają się z 7 modułów do wyboru:
– „Rodzic w Internecie”,
– „Mój biznes w sieci”,
– „Moje finanse i transakcje w sieci”,
– „Działam w sieciach społecznościowych”,
– „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
– „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Moduły tematyczne do wyboru dla uczestników szkoleń

  1. „Rodzic w Internecie”

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

  1. „Mój biznes w sieci”

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

  1. „Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

  1. „Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  1. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  1. „Rolnik w sieci”

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

  1. „Kultura w sieci”

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach zsieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.